تعداد مقالات: 739
27. «وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-16

10.22059/jlq.2013.35277

لعیا جنیدی؛ صادق شریعتی‏نسب


29. روش‌های سنجش آماری خطر جرم

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-18

10.22059/jlq.2014.50102

محمد آشوری؛ حسن قاسمی مقدم


32. طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 293-310

10.22059/jlq.2014.52527

سید نصرالله ابراهیمی؛ مونا آقاسیدجعفرکشفی


34. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2015.54771


35. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2015.54774


36. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-5


37. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2015.57363


38. صفحات آغازین

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-5


39. صفحات آغازین

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-5


40. صفحات آغازین

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-5


41. صفحات آغازین

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-5


42. صفحات آغازین

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-5


43. صفحات آغازین

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-5


44. صفحات آغازین

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-5


45. صفحات آغازین

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2017.64261


46. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2018.67845


47. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2018.68041


48. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2018.68228


49. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2018.70495


50. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2019.70771