تعداد مقالات: 827
636. بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 199-215

10.22059/jlq.2012.29897

ابراهیم عبدی پور؛ حمیدرضا پرتو


637. تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 201-217

مرتضی شهبازی نیا؛ سید کمال سجادی


640. رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 203-224

علی خالقی؛ حمیدرضا جاویدزاده


642. ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 205-223

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی


643. نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 207-226

محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی


646. بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 217-234

10.22059/jlq.2013.32002

سید فضل الله موسوی؛ ابراهیم موسی زاده؛ فضل الله جوکار


647. حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 219-237

احمد شهنیایی


648. مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 363-378

10.22059/jlq.2017.62620

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری


650. «قاعدۀ موجه و مدلل بودن رأی داور» (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 379-398

10.22059/jlq.2020.282852.1007234

مصطفی ماندگار؛ مصطفی شعبانی