تعداد مقالات: 827
651. مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

ناصر کاتوزیان


652. باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

ابراهیم نزهت


656. مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محمد جواد رضائی زاده؛ یحیی احمدی


658. حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

علی غریبه


660. نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

بهنام غفاری فارسانی


661. جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

جعفر کوشا؛ پیمان نمامیان


665. فراوانی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی؛ قابلیت و امکان تعارض

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 215-234

10.22059/jlq.2014.50114

سید باقر میرعباسی؛ علی ایزدی


666. مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 217-232

10.22059/jlq.2012.29898

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی


669. تازگی، وصف ممتاز هر اختراع

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 227-245

جمال صالحی ذهابی


671. شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 235-248

10.22059/jlq.2013.32003

کمال الدین هریسی نژاد؛ وجیهه ابطحی


672. بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 235-250

10.22059/jlq.2013.35289

عاطفه عباسی؛ عباس منصورآبادی


673. تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 239-256

محمد حسن صادقی مقدم؛ جعفر نوری یو شانلوئی


674. کنوانسیون رتردام (1)

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 255-275

10.22059/jlq.2012.29825

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان


675. معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 359-374

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ اسماء موسوی