نویسنده = علیرضا فصیحی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 259-277

علیرضا فصیحی زاده