نویسنده = علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی
تعداد مقالات: 1
1. تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 165-184

10.22059/jlq.2014.50111

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ فردین مرادخانی