نویسنده = نسرین طباطبائی حصاری
تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 569-586

10.22059/jlq.2020.297954.1007342

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ نسرین طباطبائی حصاری؛ علی کاظمی