نویسنده = الشریف، دکتر محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر محمدمهدی الشریف؛ محمدمهدی الشریف