نویسنده = رحیمی پور، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. قواعد حاکم بر استجواب کیفری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عباس کریمی؛ ایمان رحیمی پور