نویسنده = سید احمدی سجادی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سید علی سید احمدی سجادی