نویسنده = شاهنوش فروشانی، محمد عبد الصالح
تعداد مقالات: 1
1. توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محسن صفری؛ محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی