نویسنده = روشن، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

محمد روشن؛ مصطفی مظفری