نویسنده = رهبری، ابراهیم
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی بر عناصر شناختاری و موارد کاربست قرارداد لیسانس فرند

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 635-653

10.22059/jlq.2020.278628.1007192

ابراهیم رهبری؛ فاطمه یزداندوست