نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان رابه پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT AND EFFECTS OF JOINT OBLIGATION IN CASE OF PLURALITY OF CREDITORS CREANCE CONJOINTE

نویسندگان [English]

  • Mohsen Izanloo
  • Abbas Mirshekari
چکیده [English]

Although frequently obligations involve only one creditor, they may also be established in favor of a number of creditors. In this case the main question is whether the obligation is divided into several parts as number of creditors or there is only one obligation which have several creditors and they are the joint owners of the obligation.
Islamic jurisconconsultes believe that the obligation is the joint property of the creditors provided that it arises from a common source: If, for example, two persons jointly own an land, transfer it by a contract of sale, the price of the sale would be their joint property by application of the doctrine of "Real Subrogation". Thus, if one creditor receives part payment from the debtor, s/he has to share it with his/her co-creditor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy.
  • Division
  • Equity
  • Insolvency
  • Plurality of Creditors
  • Real Subrogation
  • Reimbursement