اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا می‌نماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXTRATERRITORIAL EFFECT OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Sadat-Akhavi
  • Horrieh Hosseini Akbarnezhad
چکیده [English]

Article 1 of the European Convention on Human Rights provides that the Contracting Parties shall secure to everyone ‘within their jurisdiction’ the Rights and freedoms defined in the Convention.
At a technical level, the key question is how one should interpret the word ‘jurisdiction’ in Article 1. This Article plays a key role in the convention system since it sets out the limits on the obligations assumed by states under the Convention. The question that to what extent the European Convention applies to extraterritorial acts of the States Parties is certainly not a new one. But it has received some more attention in the recent case law of the European Court of Human Rights, the case of Bankovic (2001) offering on occasion for the Strasbourg Court to address this matter in considerable detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Convention on Human Rights
  • European Court of Human Rights
  • Extraterritorial Jurisdiction
  • human rights
  • Human rights .