مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی

نویسندگان

چکیده

حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت‌های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGE A L'ENVIRONNEMENT

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activité dangereuse
  • Dommage
  • Dommage environnemental
  • Exploitant
  • Responsabilité