جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها»

نویسنده

دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

گرچه امروزه در پرتو اندیشة عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بین‌المللی و منطقه‌ای، اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسب ندارد و آنچه در این باره با تأسیس نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مشاهده می شود، اندیشة حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشة حمایت از بزهدیده. این در حالی است که علی رغم چالش های نظری و عملی، ظرفیت های معطل ماندة قانون اساسی و بهره‌مندی از مبانی فقهی موجود در این باره، می‌تواند جبران دولتی خسارت را در ایران به یک اصل و نه استثنا تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

VICTIMS COMPENSATION BY THE STATE AND CRIMINAL POLICY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN: FROM "IS AND IS NOT" TO "OUGHT AND OUGHT NOT"

نویسنده [English]

  • Ahmad Hajidehabadi
چکیده [English]

Though, today, in the light of the idea of correctional justice and due to presence of the international and regional binding and guiding documents, "victims compensation by the State" has become one of the important tools of criminal policy in most countries in Europe and Northern America, it has no proper place in the legal system of Iran. In this regard what that may be understood from establishment of governmental and non-governmental institutions is that the idea of protecting the insolvent criminal is of more importance than the idea of protecting the victim. But, in spite of theoretical and practical challenges, unused capacities of the Constitution as well as juridical principles concerning this issue are able to change state compensation to a rule (instead of an exception) in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil responsibiliy
  • Criminal policy
  • obligation.
  • Reward
  • right
  • Social Responsibility
  • State compnesation
  • Victim
  • Zakat