«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیر ارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی غیر ارادی استفاده کند. ممکن است با تحقق ضرر، زیاندیده ثالث راههای مختلفی را برای درخواست جبران خسارت خود داشته باشد که بحث این مقاله محدود به مبانی ارادی خواهد بود و به این مساله پرداخته می شود که آیا شخصی که طرف مستقیم عقد نیست می تواند به استناد مبانی ارادی دعوای جبران خسارت مطرح کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE INTENTIONAL BASES OF THIRD PERSON ACTIONS

نویسندگان [English]

  • Hassan Badini
  • Hasan Paktinat
چکیده [English]

Arising of loss entitles the third party to the compensation. In this respect, more often than not, the entitlement of the third party finds its justification based on voluntary principles and sometimes based on involuntary ones. If the third party cannot find defense based on voluntary principles, he or she has to resort to involuntary ones. The possibility of multiple compensation methods could also be observed in confluence or when opting for responsibilities. The focal point of this paper shall be on the voluntary principles only and it will be analyzed if it is likely for a person who is not a direct party to a contract to resort to voluntary principles when taking a compensation act to the court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contractual liability
  • Involuntary principles
  • The injured third party.
  • Tortious liability
  • Voluntary principles