جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

جهانی شدن، فرآیندی جهان شمول است که رواج روزافزون یافته و همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. تقدیری که تدبیر شایسته می طلبد. مبادلات تجاری آزاد و انتقال بین المللی تکنولوژی از جمله موضوعات مطرح و مهم در حوزه جهان گرایی اقتصادی است. مبادله تجاری تکنولوژی در سطح ملی و بین المللی در قالب سازو کار های قراردادی مختلف صورت می گیرد که به واسطه طبیعت خاص این دسته از قراردادها و تأثیرپذیری آنها از عوامل اقتصادی، تجاری و حقوقی گوناگون باید به تعریف معیارهای ویژه و جدید برای این دسته از قراردادها دست زد. در این جستار با نگاهی به مبانی و مفاهیم تجارت آزاد و ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، به برخی از تحولات و پیامدهای حقوقی این فرآیند در قراردادهای انتقال تکنولوژی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ESSAY ON THE TRANSFER OF TECHNOLOGY AGREEMENTS IN GLOBALIZATION AND FREE TRADE

نویسنده [English]

  • Mostafa Mandegar
چکیده [English]

Investment and transfer of technology has no boarders. Globalization is a process which affected all economic, social and legal aspects.A destiny which needs adequate decision. In this regard, economic globalization was more important than the other subjects. Studying this process and its mechanism is the firs step to making vital decisions. Free commercial transaction and international transfer of technology are major subjects in economic globalization. In this article, we will study the legal consequences and created change in the commercial transfer of technology with special reference to the basis of globalization and free trade of technology.

Investment and transfer of technology has no boarders. Globalization is a process which affected all economic, social and legal aspects.A destiny which needs adequate decision. In this regard, economic globalization was more important than the other subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • Free Trade
  • Globalization
  • Legal consequences.
  • Transfer of technology