مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

در حقوق کشورها یا حقی کلی با عنوان «حق بر شخصیت» به رسمیت شناخته شده یا قوانینی خاص در خصوص برخی از مصادیق این حق به تصویب رسیده است و یا قواعد مرسوم مسئولیت مدنی اجرا می شود. از آنجا که پاره ای از مصادیق حقوق معنوی مربوط به شخصیت در قلمرو حقوق بشر نیز قرار می گیرد؛ لازم است به این پرسشها پاسخ داده شود که آیا این حقوق، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی از ضمانت اجرای حقوق عمومی هم برخوردار خواهند بود یا خیر؟ و آیا حقوق بشر تنها دارای «اثر عمودی» است و محدود به رابطة دولت و شهروندان است و یا این که نقض این حقوق «اثر افقی» هم دارد و از ضمانت اجرای مسئولیت مدنی می توان در دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر هم استفاده کرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY OF TORT LIABILITY FOR BREACH OF INTANGIBLE RIGHTS TO PERSONALITY AND HUMAN RIGHTS

نویسنده [English]

  • Hassan Badini
چکیده [English]

Some legal systems recognize a general right to personality from which all concrete rights of personality flow or special laws about some of instances of this right has been adopted. Others have developed a wide-ranging protection of personality rights on the basis of general delictual principles. Intermixture of intangible rights to personality and human rights arises this question whether for this reason the judicial nature of the former rights will be changed or they receive apart form delictual protection, vertical constitutional protection against the state. In this case another question is that whether human rights have only vertical effect and is no more than a negative restriction on the exercise of government power or they also have horizontal effect and it is enforceable against individuals?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal effect
  • human rights
  • Personality rights
  • Privacy
  • Right to personality
  • Tort liability
  • Vertical effect.