تحلیل موضع نظام حقوقی ایران در قبال رادیو و تلویزیون خصوصی و چالش‌های فرا راه آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

چکیده

تأسیس و راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی و امکان فعالیت آن در کنار رادیو و تلویزیون دولتی، شیوۀ برگزیدۀ ادارۀ رادیو و تلویزیون در بسیاری از کشورهای جهان امروز است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به دولتی عنوان شدن صدا و سیما در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تفسیر مضیق شورای نگهبان از اصل یادشده، تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی همواره با چالش‌ها و مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. تحلیل موضع قانون اساسی و مرجع تفسیر آن و راهکار‌های برون‌رفت از چالش‌های مطرح‌شده، از ضرورت‌های نظام حقوقی ایران است. افزون‌براین، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از این نظر که سازوکارهای تمرکزگرایی رسانه‌ای در رادیو و تلویزیون را تقویت نموده و از ضرورت حضور بخش خصوصی در این رسانۀ فراگیر حمایت نکرده است، باید بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها