کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پیشینۀ قانون‌گذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونه‌های خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس می‌تواند تمامی مزیت‌ها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و اقتصادی، جرم‌انگاری در حوزه‌های اقتصادی و رعایت حقوق اساسی افراد از مهم‌ترین ملاحظاتی است که در وضع مقررات کیفری در خصوص فعالیت‌های اقتصادی باید درنظر گرفته شود.نگارنده در مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی کارایی ضمانت اجراهای کیفری مقرر در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل اقتصادی حقوق است، تا با لحاظ معیار‌های کارایی به بررسی این ضمانت اجراها بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ECONOMIC EFFICIENCY OF CRIMINAL LAW SANCTIONS FOR REGULATION OF SECURITIES MARKETS: THE CASE OF IRAN

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bagheri 1
  • Ali Nasrollahi 2
1 Associate Professor of Banking Law and Securities Regulation, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The history of legislations and statutory law securities markets in Iran represents a scattered and haphazard adoption for other jurisdictions without a proper attention to the theoretical foundations of foreign laws. This has led to incompetent and alien laws to the indigenous conditions. As such a theoretical investigation of the foundations and policies behind such laws is inevitable. As far as the securities regulations are concerned, the lack, or weakness, of the enforcement mechanisms of such laws could undermine the very advantages which such laws may contain. For this reason and in in line with the make such laws efficient and effective, there has to be some criminal law sanctions for breach of securities regulation.  In this paper we are specifically examining the criminal law sanctions of the of “market manipulation” in the securities markets.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal law Sanctions
  • Economic analysis of law
  • Kaldor Hics efficiency
  • Internalized social Costs
  • Market manipulation and economic efficiency
  • Pareto efficient
الف) فارسی
1. انصاری، اسماعیل، (1390)، رویکرد اقتصادی به جرم، پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق جزا وجرم‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
2. انصاری، علی، صفدری، مرضیه، (1390) زمستان، ضمانت اجرای حقوقی معاملات در بازار سرمایه، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار شمارۀ 16.
3. بادینی، حسن، (1383)، مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 62 .
4. دادگر، یدالله، اخوان حامد، (1388)، حقوق و اقتصاد، رابرت کوتر، تامس یولن، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، چاپ اول.
5. ژان لوک بَچِر 2 و نیکلا کلوُز، (1386)زمستان، جرم اقتصادی وکنترل آن، مترجم، شهرام ابراهیمی، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 61.
6. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین،(1387)تابستان، (دیباچه) در: نظام‌های بزرگ سیاست جنایی(جلد دوم)، نوشتۀ میری، دلماس ـ مارتی، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ اول.
7. نخعی آغمیونی، منیژه، نجارزاده، رضا،(1382)، واژه­های کلیدی اقتصاد "خرد وکلان"، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.
 
ب) خارجی
8. A Mitchel Polinsky and Steven shovel (2005) Economic Analysis of law.
9.A.Mitchell Polinsky, Steven Shavell The Economic Theory of Public Enforcement of Law, Harvard University and National Bureau of Economic Research, pp.9-10 Available at http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=93709
10.Cento G, veljanvoski  (2006),The Economics of law, Second Edition Published in Great  Britain  in by the Institute of Economic  Affairs.
11.Colin Mayer (2000), Regulatory Principles and the Financial Services and Market Act, October, p.6, Available at: http://www.finance. Ox.ac.uk/ file- finecon-papers/ 2001 fe 09. Pdf.
12.Edward  L.G Laeser and Bruce sacerdote (2000). The Determinants of   punishment: Deterrence. Incapacitation and Vengeance Harvard University Cambridge. Massachusetts
13.Edward, L. Glaeser and Bruce, Sacerdote, (2000), The Determinants of Punishment :Deterrence, capacitation and Vengeance  , Harvard University Cambridge,Massachusetts.
14.Enrico Baffi, (2007), The  problem  of  internalization  of  social  cost  and  the  Idea of Ronald  coase. University degli Study» Rome Tree« law school P.21.at:http://mpra.ub.uni.muenchen.de/7277.
15.Franchesco Parisi,(2004), Positive, Normative and Functional Schools in Law and Economics, European Journal of Law and Economics,  259–272.
16.Freiberg, (2000), Arie, Sentenceing White-Collar Criminals, paper  presented at the Fraud Prevention and Control Conference Convened  by the Australian Institute of Criminology in association  with the Common wealth Attorney-General’s Department and held in Sufer and Control Conference Convened  by the Australian Institute of Criminology in association  with the Commonwealth Attorney-General’s Department and held in Surfers Paradise, 24-25.
17.Green, Stuart P.(2004), The Concept of White Collar Crime in Law and Legal Theory. Buffalo Criminal Law Review, Vol 8.
18.Harold winter (2008), The Economic of crime an Introduction to Rational crime Analysis. Publish Routledge.p.13   http://www.Economics. Harvard, edu/ hier /2000 list.html.
19.Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann. (2006), The Oxford Hand Book of ComparativeLaw, New York, First Edition, Oxford University Press.
20.Nicole Leeper Piquero, Causes and Prevention of Intellectual Property  Crime, Trends in Organized Crime  Volume 8,(summer 2005),  Issue 4 , p.42.
21.Nuno, Garoupa (2003). An Economic Analysis of Criminal law. Revision. June 2001.Final Version.   
22. Nuno Garoupa & Fernando Gomez-Pomar, (2000), Punish Once or Punish Twice: A Theory of the Use of Criminal Sanctions in Addition to Regulatory Penalties, Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series.
23.O. Zerbe, Richard, (2001), Economic Efficiency in Law and Economics, USA: Edward Elgar    Cheltenham, UK Northampton.
24.Posner, Richard (1998), Economic Analysis of Law, 5 end ,  New York.
25.Richard A. Posner, an Economic Theory of the Criminal Law, Columbia Law Review, Vol. 85, No. 6. (Oct.1985).
26.Roger Van den Bergh & Louis Visscher, (2008), Optimal Enforcement of Safety Law, Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE), p.3. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1115257.
27. Robert  cooter (1997), Models of  Morality in law and  Economics: Self-control  and Self-improvement  for The Bad  man of  homeless  Available at: http:/works, bepress.com.
28.Sharon L. Davies.)2000),  the   penalty of   exclusion-A price or sanction. Southern   California   Law   Review, Vol. 73:1275.
29.Shiyongdong and Jiang Xianfeng, The Role of Government in Discouraging Mainpulator inthe Stock Market, P.3, Available at: http://papers.ssrn.com/ sol3/ results.cfm? Request Timeout= 50000000.
30.Thomas J. Miceli- (2008), The  Economic  Approach   to law  Press  by  Routledge.