هـدف حقوق ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

حقوق ورشکستگی زادۀ بحران مالی است؛ مجموعه قواعدی که قواعد عام وصول طلب را بر هم می‌ریزد تا آثار سوء ناشی از این بحران را به حداقل برساند. پرسش بنیادین در این حوزۀ مهم حقوق این است که حقوق ورشکستگی باید چه اهداف اساسی را پی گیرد؟ در پاسخ به این پرسش در حقوق ورشکستگی به‌دنبال «آنچه باید» هستیم؛ ازاین‌رو به روش «تحلیلی» و با تأکید بر نظریات مطرح‌شده در خصوص هدف حقوق ورشکستگی، به پرسش یادشده پرداخته شد و در این زمینه نظریات «معاملۀ بستانکاران»، «نظم ورشکستگی»، «تقسیم خطر» و «احیای ارزش‌ها» معرفی و تحلیل شد. بررسی این نظریات نشان می‌دهد هدف حقوق ورشکستگی باید در دو بعد اقتصادی و اجتماعی تعریف شود. در بعد اقتصادی هدف حداکثرسازی ثروت است که در قالب حداکثرسازی ارزش اموال موجود و حفظ بنگاه اقتصادی ظهور می‌یابد. در بعد اجتماعی توزیع بهینۀ اموال هدف حقوق ورشکستگی است. در این بعد دو رویکرد مطرح است. رویکرد نخست این است که توزیع باید منطبق بر توافق قبل از شروع آیین ورشکستگی باشد و رویکرد دوم توزیعی را بهینه می‌داند که به نفع طرف ضعیف بحران صورت گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PURPOSE OF BANKRUPTCY LAW

نویسنده [English]

 • Habib Ramezani Akerdi
Assistant professor, Department of Law, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The bankruptcy law is born in financial crisis. The legal rules of bankruptcy change the rule of nonbankruptcy law to reduce its negative effects. The main question is that what should be the basic purposes of bankruptcy law? We seek "what it should be?" Therefore, this research has an analytical method. The theories “Creditors bargain”, “Bankruptcy policy”, “Risk sharing” and “Rehabilitating values” has been raised in answer to this question. Study of these theories show that the purpose of bankruptcy law must be defined in two economic and social dimensions. The maximization of wealth is the purpose of economic dimension of bankruptcy law which emerges in the maximizing the value of existing property and maintaining the enterprise. In the social dimension, the optimal distribution of property is the purpose of bankruptcy law. There are two approaches to social dimension of bankruptcy. The first approach is that the distribution must comply with the agreement before the bankruptcy procedure begins. The second approach considers the distributive approach to the weak party of the bankruptcy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Optimal Distribution
 • Maximization of Wealth
 • Risk Sharing Theory
 • Creditors Bargains Theory
 • Bankruptcy Policy Theory
 1. الف)فارسی

  1.  دادگر، یدالله (1390). درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، چ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم.
  2.  کوتر، رابرت؛ یالن، تامس (1388). حقوق و اقتصاد، ترجمۀ یداله دادگر و حامده اخوان هزاوه، چ اول، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم.

   

  ب) خارجی

  3. Adler, Barry E. (1992). “Bankruptcy and Risk Allocation”, Cornell Law Reviwe, Vol. 77, Issue 3.

  1. Baird, Douglas (1986). “The Uneasy Case for Corporate Reorganizations”, Journal of Legal Studies, Vol.15, No.1.
  2. Baird, Douglas & Rasmussen, Robert (2002). “The End of Bankruptcy”, Stanford Law Review, Vol. 55: 751 .
  3. Erhun, Feryal, Pınar, Keskinocak, “Game Theory in Business Applications”, 2003, Available at: http://web.stanford.edu/~ferhun/paper/GT_Overview.pdf (last visited: 20/1/2015).

  7. Gray Carlson, David (1987). “Philosophy in Bankruptcy”, Michigan Law Review, Vol. 85: 1341.

  8. Jackson, Thomas (1996). Bankruptcy, nonbankruptcy entitlements, and the creditors' bargain, available at: Corporate Bankruptcy (economic and legal perspectives), Edited by: Jagdeep S. Bhandari, Lawrence A. Weiss, Cambridge University Press.

  9. Jackson, Thomas and Scott, Robert (1998). “on the nature of bankruptcy: An essay on bankruptcy sharing and the creditors' bargain”, Virginia law Review.

  1. Korobkin, Donald R. (1991). “Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy”, Columbia Law Review, Vol. 91, No. 4.
  2. Mokal, Rizwaan Jameel(2001). “The Authentic Consent Model: Contractarianism, Creditors' Bargain, and Corporate Liquidation”, Legal Studies, Vol. 21, No. , available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=308120
  3. Robert Clark (1981). “The Interdisciplinary Study of Legal Evolution,” 90 Yale, L. J. 1238.
  4. Rusch, Linda J., (1994). “Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matter of Belief, Faith and Hope-Stepping into fourth Dimension”, National Law Review, Vol. 55
  5. Skeel, David A. (2001). Debt’s Domination: A History of Bankruptcy Law in America, Princeton University Press.
  6. Schwartz, Alan (2005). “A Normative Theory of Business Bankruptcy”, Yale Law Journal, Vol.91, 1199.
  7. Tabb, Charles Jordan (1991). “The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge”, American Bankruptcy Law Journal, Vol. 65.
  8. UNCITRAL (2005). Legislative Guide on Insolvency Law, United Nation, New York.
  9. Victoria Miles, Veryl (1996). “Assessing Modern Bankruptcy Law: An Example of Justice”, Santa Clara Law Reviwe, Vol. 36, No.4.
  10. Warren, Elizabeth (1993). “Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World”, 92 Mich. L. Rev. 339.
  11. Warren, Elizabeth (1996). “Bankruptcy Policy”, available at: Corporate Bankruptcy (economic and legal perspectives), Edited by: Jagdeep S. Bhandari, Lawrence A. Weiss, Cambridge University Press.
  12. White, Michelle J. (1991). “Economic Versus Sociological Approaches to Legal Research: The Case of Bankruptcy”, Law & Society Review, Vol. 25, No. 3.
  13. Yongqing, Ren (1974). A Comparative Study of the Corporate Bankruptcy Reorganization Law of the U.S. and China, te Shandong, China.