مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در نظام حقوقی ایران در مورد یکی از اساسی‌ترین مفاهیم حقوق ورشکستگی یعنی توقف نظرهای متفاوتی ابراز شده است؛ برخی نویسندگان با تمسک به ظاهر مادة 412 قانون تجارت گفته‌اند که صِرف عدم پرداخت دین در سررسید مجوز صدور حکم ورشکستگی است. بعضِ دیگر معتقدند بازرگان باید با توجه به کلِ دارایی خود ناتوان از ادای دین باشد و عدم پرداخت یک یا چند دین به‌خودی‌خود توقف محسوب نمی‌شود. در کشوری نظیر ایران که بازرگانان معمولاً در ایفای تعهدات نقدی خود تأخیر دارند، اتخاذ رویکرد نخست با واقعیت‌های عملی جامعه در تعارض است و از سوی دیگر، مقایسة احکام افلاس در فقه با مقررات ورشکستگیِ قانون تجارت و اتخاذ معیار فزونیِ دیون بر دارایی، مدنظر مقنن نبوده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد باید دیدگاهی متعادل مبتنی بر یک تحلیل حقوقی اقتصادی از توقف ارائه کرد و بررسی در خصوص آن با نگاهی به دیگر نظام‌های حقوقی موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. اسکینی، ربیعا (1385). حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیۀ امور ورشکسته، چ نهم، تهران: سمت.
2. اعظمی زنگنه، عبدالحمید (1340). حقوق بازرگانی، به اهتمام سهراب امینیان
3. بازگیر، یداله (1378). موازین حقوق تجارت در آراءدیوان عالی کشور، چ اول، تهران: گنج دانش.
4. بنی‌اسدی، علیرضا، (1390). تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی، جهت دریافت کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
5. رحمانی، عطاءاله (1393). حقوق ورشکستگی، چ اول، تهران: جاودانه.
6. رسایی‌نیا، ناصر (1391). کلیات حقوق بازرگانی، چ چهارم، تهران: انتشارات آوای نور.
7. ستوده تهرانی، حسن (1376). حقوق تجارت، ج4، چ دوم ، تهران: دادگستر.
8. صقری، محمد (1388). حقوق بازرگانی: ورشکستگی، چ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
9. عبادی، محمدعلی (1391). حقوق تجارت، ویرایش اول، چ سی و دوم ، تهران: گنج دانش.
10. علیخانی، علیرضا (1392). مبانی و اهداف قانونگذاری در ورشکستگی، جهت دریافت مدرک دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
11. کاویانی، کورش (1391). حقوق ورشکستگی، چ اول، تابستان، تهران: میزان.
12. محمدزاده وادقانی، علیرضا (1392). حقوق تجارت4:ورشکستگی و تصفیه، چ اول، تهران: مجد.
 
ب) انگلیسی و فرانسه
1. Duns,John,(2000). Insolvency:problems of concept,definition and proof, Australian Business Law Review, vol 28(1)
2. Fletcher, Ian F,( 6 May 2009).The law of insolvency, Sweet & Maxwell; 4th Revised edition edition
3. Goode RM, (1997). Principles of corporate insolvency law,(2nd ed, Sweet & Maxwell, london
4.John, Armour, (2001).The law and economics of corporate insolvency: A review, ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge Working paper No. 197. Http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/WP197.pdf (13.01.2014).
 
5. Julie E.Margret, ( 2002). Insolvency and tests of insolvency: an analysiosf the balance sheet and cashflow tests, Australian accounting review vol.12 no.2
6. Morison,David , (2010).when is a company insolvent? The university of queensland , TC beirne school of law legal studies research paper series,no.10-09
7. Paul J.omar, (2005). Defining insolvency:The evolution of the concept of cessation de paiements in French law, European Business Law Review, 16 (2)p.p 311-327
8. François Martin, (1999). Jean, Redressement et liquidation judiciaires , 7 editon delmas, france
9. United Nations Commission on International Trade Law( UNCITRAL), (2005). Legislative Guide on Insolvency Law,United Nations Publication