نویسنده = تبار، دکتر حسن جعفری
تعداد مقالات: 1
1. مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار