فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) (JLQ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله