کلیدواژه‌ها = حقوق طبیعی
حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

دوره 37، شماره 4، دی 1386

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی