دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی ‏کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22059/jlq.2022.277071.1007184

عباس کریمی؛ حسن بادینی؛ محمدهادی ‏ جواهرکلام‏