سنّت نبوی و عدالت کیفری

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می‌شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام‌های سیاسی در حقوق و آزادی‌های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخلة کیفری که جنبة حاشیه‌ای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصاً در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تأمل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها می‌توان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PROPHETIC TRADITION AND CRIMINAL JUSTICE

نویسنده [English]

  • Jalil Omidi
چکیده [English]

Criminal justice is the management of criminal behavior and events that is codificated and administrated by government. Historical studies indicate plenty interference into the citizen’s rights and freedoms by the political regimes. On the contrary, they are some evidences, in the prophetic tradition, denote unwillingness to organization a criminal system and to make use it for expand the political power, In this tradition, the criminal interference is minimal, exceptional and taken from custom and public interests, and it’s enforcement has some humanistic elements and fair standards. By deliberation on these elements and standards may be obtain a new solution to execute criminal aspect of shari? in the contemporary world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • criminal interference.
  • criminal justice
  • prophet tradition
  • Punishment