مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون می‌یابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوان? تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوههای مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRINCIPLES OF CITIZENS' RIGHT TO ACCESS PUBLIC DOCUMENTS AND INFORMATION

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Rezaeizade
  • Yahya Ahmadi
چکیده [English]

Nowadays, access to public documents and information is becoming more important. There are different reasons for the universal attention to this issue. Some of these include fighting corruption, expanding citizen participation in public affairs and public services and higher quality of life of people. But in addition to these practical reasons, the right to access public documents and information has also a profound theoretical backing. For example, as a result of this conceptual development, freedom of expression includes citizens' right to gain information and the duty of government to facilitate this access, which includes right to public information. And about the right to self-determination, without access to public information, citizens can not directly or indirectly cooperate in public affairs. Finally, one important element in the principle of transparency is access to publlic documents and information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access to government documents and information
  • Determination
  • freedom of expression
  • The right to self
  • Transparency.