پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008)

نویسنده

چکیده

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گذاشته شده است. سند مذکور با ایجاد یک نظام رسیدگی به شکایات تحول مهمی در حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی مفاد پیش نویس پروتکل اختیاری و مکانیسم های مقرر شده در آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DRAFT OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 4 MAY 2008

چکیده [English]

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights contains no provisions concerning complaint procedure. The Covenant’s emphasize on the progressive realization of economic, social and cultural rights had generated the idea that those categories of rights were, in principle, unjusticiable. The adoption of the Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights on 4 May 2008 has dispelled that idea. The said instrument by establishing a procedure for dealing with complaints concerning alleged violations of the Covenant constitutes a turning point in the protection of economic, social and cultural rights at the international level. The present article aims at exploring the content of the Draft Optional Protocol and examining the mechanisms set out therein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic
  • human rights
  • Individual complaints
  • Inquiry procedure
  • inter
  • Justiciability
  • social and cultural rights
  • State complaints