تحلیل تدابیر کیفری ملی در حفاظت از گونه های جانوری با تأملی بر اسناد فراملی

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

بقای نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محیط زیست پاک، سالم و برخوردار از گونههای متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداری پایدار و متناسب از آنهاست. از جملهِ مهم ترین جانداران موجود در زیستکره، حیوانات وحشی هستند که صیانت از بقای آنها با بکارگیری مدیریت قانونی و استفاده بهجا از ضمانت اجرای حقوقی، به ویژه تدابیر کیفری ضروری است. در مقررات جزایی به منظور هماهنگی با معیارهای زیست محیطیِ مندرج در پیمانهای بینالمللی، شکار، زندهگیری، خرید، فروش، حمل، عرضه، صدور جانوران وحشی و اجزای آنها، جرم تلقی شدهاند. تنوع حمایتِ کیفری در قوانین و مقررات بر اساس 1- گونه (عادی، حمایت شده، در معرض خطر انقراض)؛ 2- زیستگاه (مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی) و 3- وسیله ساماندهی شده است.

کلیدواژه‌ها