تحلیل تدابیر کیفری ملی در حفاظت از گونه های جانوری با تأملی بر اسناد فراملی

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

بقای نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محیط زیست پاک، سالم و برخوردار از گونههای متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداری پایدار و متناسب از آنهاست. از جملهِ مهم ترین جانداران موجود در زیستکره، حیوانات وحشی هستند که صیانت از بقای آنها با بکارگیری مدیریت قانونی و استفاده بهجا از ضمانت اجرای حقوقی، به ویژه تدابیر کیفری ضروری است. در مقررات جزایی به منظور هماهنگی با معیارهای زیست محیطیِ مندرج در پیمانهای بینالمللی، شکار، زندهگیری، خرید، فروش، حمل، عرضه، صدور جانوران وحشی و اجزای آنها، جرم تلقی شدهاند. تنوع حمایتِ کیفری در قوانین و مقررات بر اساس 1- گونه (عادی، حمایت شده، در معرض خطر انقراض)؛ 2- زیستگاه (مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی) و 3- وسیله ساماندهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSES OF NATIONAL CRIMINAL SANCTIONS ON THE FAUNA PROTECTION WITH STUDY ON THE INTERNATIONAL DOCUMENTS

نویسنده [English]

  • Abolfath khaleghi
چکیده [English]

Duration of human generation and their health are condition to preservation pure environment and enjoyment from species fauna, contemporary with the permanent revenue and proportionate of them. Among the most important wildlings on the biosphere are games so that steady down of them by legal management and using the legal sanctions; especially the criminal option is necessity. In the national criminal law in order to harmonious with the environment standards in the international treaties, hunt, capture, purchase, Salem, trade, carrying, expose, export wildlife and their parties, are crimes and therefore sentence able. Criminal protected various in the criminal law in ordnance with the categories (ordinal, protected and endangered to extinction) habitat (protected area, asylum wildlife, national park) and instruments are ranged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convention
  • . Games law
  • Games law
  • Hunt
  • Species