نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری (هیأت عالی نظارت) و قضایی (دیوان عدالت اداری) بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود. از این دو نوع نظارت، نظارت هیأت عالی نظارت، نظارتی عام، فراگیر و مؤثرتر است. در عین حال اعمال نامناسب آن می تواند استقلال عمل هیأت ها را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ACCEPTING – SUPERVISION OF SUPERVISOR'S BOARD TO INVESTIGATE STAFF'S OFFICIAL VIOLATIONS

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam 1
  • Nader Mirzadeh Kohshahi 2
1
2
چکیده [English]

Board of supervisors is considered a board to investigate official violations including effective supervisory activities on official systems in order to improve law governing and justice. In Iran doubled - system is accepted by two system including united system and doubleness of official courts and other courts. Most important subject in board of supervisor to investigate official violations is way of investigation. There are two type of official & judicial supervision by official reference (supreme board of supervision) and judicial reference (official justice court) in Islamic Republic of Iran which investigate official violations. supervision of supreme board is general and effective and wide supervision. so, if this supervision is not done appropriately it will has negative effects on dependency of boards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board of Supervisors to investigate official violation.
  • Judicial Supervision
  • Law governing
  • Official supervision
  • Supervision