احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، «سلب مالکیت»، «ملی سازی»، «مصادره» و «ضبط اموال» از جمله استثناهای وارد بر احترام مالکیت هستند که منشا اختلاف می شوند. تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده احترام مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی را مقابل یکدیگر قرار می دهد. با شناسایی ماهیت قاعده احترام مالکیت و استثناها به هنگام بروز اختلاف میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان می توان به راه حلی که با مصالح انطباق بیشتر دارد، دست یافت. شناخت قاعده کلی پیش گفته و حدود آن در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی و نقد برخی رویه های موجود در این باره پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RESPECT OF PROPERTY AND FOREIGN INVESTMENT

نویسنده [English]

  • Nasser Alidoosti Shahraki
چکیده [English]

The respect of property has recognized by the grate legal systems. Despite of the recognition of this rule, there are some exceptions. Expropriation, Nationalization, Confiscation and Requisition are exceptions of the respect which cause the disputes in foreign investment. However national and international authorities, have different argumentations in ether violations of the respect to determine the foreign investor damages. The conflict of interest between foreign investor and host state in consideration of the respect of property, encounters protection of foreign investment and protection of national interests. While a dispute came in, by analyzing of the rule and its exceptions we can chose the best settlement way. This research wants to analyze the respect of property, its exceptions and the precedent in foreign investment disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confiscation
  • Damages.
  • Expropriation
  • Foreign Investment
  • Nationalization
  • Requisition
  • The respect of property rule