احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، «سلب مالکیت»، «ملی سازی»، «مصادره» و «ضبط اموال» از جمله استثناهای وارد بر احترام مالکیت هستند که منشا اختلاف می شوند. تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده احترام مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی را مقابل یکدیگر قرار می دهد. با شناسایی ماهیت قاعده احترام مالکیت و استثناها به هنگام بروز اختلاف میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان می توان به راه حلی که با مصالح انطباق بیشتر دارد، دست یافت. شناخت قاعده کلی پیش گفته و حدود آن در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی و نقد برخی رویه های موجود در این باره پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها