زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

چکیده

در این نوشتار به دلایل و آرای فقها در باره زندانی کردن شوهری که از پرداخت نفقه همسرش خوداری می کند، پرداخته شده است. براساس این پژوهش چنین شوهری در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود و نظر آن دسته از مفتیان اهل سنت که گفته اند اگر زوج معسر باشد نیز حبس تعزیری می شود، درست نیست؛ زیرا هم با آیه اعسار «اگرکسی معسر و تنگدست باشد به او مهلت دهید تا وقت توانگریش» (بقره، ???) منافات دارد و هم با بعضی از روایات در تعارض است. نظر دسته ای دیگر از علمای قایل به عدم جواز حبس شوهر هر چند دارای تمکن مالی به دلیل اینکه زنّ می تواند عقد نکاح را فسخ کند و نیازی به زندانی کردن نیست، صحیح به نظر نمی رسد؛

کلیدواژه‌ها