از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری گروه جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

چکیده

قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی داده تا آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین‌نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقدامات فراتقنینی انجام داده است که آن موارد را از جرم‌انگاری قانونی تا آئین‌نامه‌ای شدن آن، از حوالۀ کیفری قانونی تا احالۀ کیفری آئین‌نامه‌ای، از اباحۀ قانونی تا اباحۀ آئین‌نامه‌ای، از قانونمندی اقدامات تأمینی تا آئین‌نامه‌ای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نام‌گذاری نموده‌ایم. تحول در تکنیک‌های سنتی جرم‌انگاری، کیفرگذاری، کشف و تحقیق جرائم در  حقوق جزا به لحاظ ویژگی‌های جرائم مدرن از جمله پول‌شویی، مورد قبول نظام‌های کیفری معاصر است، ولی باید مجلس رأساً قانون‌گذاری کند یا با اذن مجلس کارگروهی تخصصی آن را انجام دهد. درصورتی ‌که آئین‌نامۀ اجرایی پیش‌گفته فراتر از اذن قانون‌گذار اقدام نماید، طبق اصل 170 ق ا ج ا ا دیوان عدالت اداری می‌تواند آن را ابطال کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The primary rule of criminal law and its procedural Evaluation of Anti-Money Laundering Act 1388 implementing Regulation

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Shakeri 1
  • Morteza Fathi 2
1 Associate professor. Criminal Law and Criminology Department, Mazandaran University
2 Ph.D. Student.Criminal Law and Criminology Department, Qom University Abstract:
چکیده [English]

Anti-Money Laundering Act of 1386 granted authority to the Supreme Council to ratify regulations required by the law. The Council adopted bylaws, approved in 1388, but with powers that have been delegated to him under the pretext of some of the crimes emerging technology in the modern criminal justice deficiencies in the law to coordinate with the international instruments Such as the Palermo Convention and the 2000 departure beyond the material one, 27 - 28 and paragraph 4 of Article 38, acts upon the rule that the cases of criminal negligence laws and regulations of it, the draft Criminal Law to refer the criminal procedural, the rule actions to hedge its procedural and judicial investigations and research have named executive officer. Transformation in traditional techniques of mass negligence, discover and investigate criminal offenses in criminal law in terms of modern features, including Contemporary criminal money laundering regime but should be accepted directly by the Legislature or by the special committee shall be by permission. If he is in bylaws, beyond legislative permission. Action under Article 170 of the Constitution and is voidable by the Court of Administrative Justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Security
  • executive research
  • law
  • Regulations
  • transferred punishment
  • reputational authority