فراوانی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی؛ قابلیت و امکان تعارض

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای حقوق تعارض صلاحیت‌ها موضوع تازه‌ای نبوده و در نظام‌های داخلی کاملاً شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بین‌الملل عمومی تا حدودی جدید به‌‌نظر می‌رسد. از اوایل دهۀ 90، ما شاهد افزایش دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی با صلاحیت بررسی و فیصلۀ اختلافات و همچنین تمایل دولت‌ها در توسل به این نهادها بوده‌ایم. نفس این افزایشْ مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و می‌تواند تعارض صلاحیت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است دو یا حتی چند دادگاه و داوری در قضاوت نسبت به یک اختلاف یا بخشی از آن دارای صلاحیت باشند. این مقاله نشان می‌دهد که تعارض صلاحیت‌ها در حقوق بین‌الملل نه یک امر محتمل، بلکه یک پدیدۀ قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها