مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در میان ابزارهای مختلف تجارت الکترونیکی، به اعتبار اسنادی به جهت رواج استفاده از آن بیشتر توجه شده است، اما با ظهور ابزار تعهد پرداخت بانکی در سال 2013، پرسش درخصوص تفاوت‌ها و تردید دربارۀ کاربرد و قلمرو هریک، اذهان حقوق‌دانان را به خود مشغول کرد. نویسندگان این مقاله برای رفع نسبی خلأ تحقیقاتی پیرامون مقایسۀ دو موضوع یادشده، درصدد بیان تفاوت‌ها و تبیین قلمرو و کاربرد هریک از این ابزارها برآمده‌اند. پژوهشی که درنهایت به این نتیجه می‌رسد که با توجه به تفاوت کارکرد و ساختار دو نهاد اعتبار اسنادی و تعهد پرداخت بانکی و تفاوت در روابط حقوقی موجود در آن دو، هریک از آن‌ها مختص دسته‌های خاصی از تجار و معاملاتشان هستند که در جایگاه خود مفیدند، استفاده می‌شوند و نمی‌توانند جایگزین دیگری شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARING LEGAL ASPECTS OF LETTERS OF CREDIT AND BANK PAYMENT OBLIGATION

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Samira Soleymanzadeh 2
1 Associated Professor of Institute of Comparative Law, University of Tehran
2 PhD Student of Private Law, University of Tehran
چکیده [English]

Among the different means of electronic trade, letter of credit is being paid attention more because of its frequent use. Nonetheless, with the emergence of bank payment obligation in 2013, the question about their differences and hesitation on their use and scope have made the lawyer's mind busy. This paper is to explain the differences and clarify the scope and use of each of these means to cover the lack of research in this field. The research eventually concludes that according to the difference of use and construction of credit letter and bank payment obligation, and the differences in legal relations exist in them, each is particular to special groups of business men and their deals, which is useful in their situation, and are used separately rather than alternatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Payment Obligation
  • Electronic Trade
  • EUCP
  • Letters of Credit
  • UCP
  • URBPO
الف) فارسی
اعتمادی، مهدی و تازیکی‌نژاد، علی (1386). «بررسی روابط حقوقی طرف‌های اعتبار اسنادی الکترونیک»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 12.
ابافت، رسول (1386). «اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین‌الملل»، مجلۀ پیک نور، ضمیمه.
اشمیتف، کلایو ام (1387). حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمۀ بهروز اخلاقی، فرهاد امام، محمد اسبقی نمینی، محمود باقری، امیرحسین طبیبی‌فرد و اسماعیل همت‌دوست، جلد 2، چاپ سوم، تهران: سمت.
بوکلی روس. پی و ایکس. یانگ، گائو (1385). «ماهیت حقوقی ویژه و منحصر‌به‌فرد اعتبارات اسنادی»، ترجمۀ ماشاءالله بنانیاسری، مجلۀ حقوقی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شمارۀ 35.
تمیزی ‌اسفنجانی، اکبر و صادقی، محسن (1385). «جنبه‌های حقوقی تأثیر تجارت الکترونیک بر اعتبارات اسنادی»، طرح تحقیقاتی انجام‌شده در مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرﮔانی.
تی‌لاریا، ایمانویل (1385). «روش‌های پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک»، ترجمۀ ماشاءالله بنانیاسری، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 34.
رنجبر آذربایجان، مهدی (1385). «اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک با بررسی مواد eUCP»، نشریۀ گواه، شمارۀ 6 و 7.
جنیدی، لعیا (1388). «حقوق قابل اعمال بر تعهدات قراردادی با تأکید بر مادۀ 968 قانون مدنی»، بر منهج عدل، مجموعه مقالات اهداشده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان.
رفیعی، محمدتقی (1387). «تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران»، اندیشه‌های حقوق خصوصی، سال پنجم، شمارۀ دوازدهم.
کریمی، اسدالله (1367). «مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 9.
کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (1391). پژوهش‌های موردی در روش‌های پرداخت بین‌المللی، ترجمۀ فریدون شیرازی، چاپ دوم، 141، انتشارات جنگل.
کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (1392). مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی (URBPO)، ترجمۀ فریدون شیرازی، چاپ اول، 11، انتشارات جنگل.
مافی، همایون و فلاح، مهدی (1392). «خصیصه‌های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 17، شمارۀ 2.
آخرین بازدید: 24/5/94، http://www.payeshpress.ir/News/1868.html.
آخرین بازدید:26/4/95، file:///C:/Users/HP/Downloads/244700.pdf.
ب) انگلیسی
Aslanova, Kemale (2014). "The Impact of Globalization on Bank Guarantees: Changing Role of Letter of Guarantee in Banking", Globalization of Financial Institutions, Springer International Publishing.
Barnes James G., Byrne, James E (1996). "letters of credits", 1995 cases, The Business Lawyer, Vol. 51, No. 4, 1417.
Bin Yahya, Faizal (2012). "India and it's maturing BPO it sector", Journal of Asian and African Studies, vol. 47, 6.
Byrne, James E (2012). "Letters of Credit",The Business Lawyer, vol 43, No. 4, August 1988.
Casterman, André (2012). "modernizing global trede finance practices", journal of payments strategy & systems, vol. 6, No. 3.
Gray Carlson, David, Widen, William H. (1999). "Letters of Credit, Voidable Preferences, and the "Independence" Principle", The Business Lawyer, Vol. 54, No. 4
Jaeger, Axel-Volkmar & Götz-Sebastian Hök (2009). FIDIC-a Guide for Practitioners, Springer Science & Business Media.
Lee, Cheng-Few & Alice C. Lee (2006). Encyclopedia of finance, Springer Science & Business Media.
Wood, Donald F., Brone, Anthony, Murphy Paul, Warldlow, Daniel L (2012). International logistics, Springer Science & Business Media.
McCurdy, William E. (1922). "Commercial Letters of Credit", (Concluded),Harvard Law Review, Vol. 35, No. 6.