مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه کارگر می‌تواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم ‌شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخیر در تأدیة دین یا محکومیت کارفرما در هیأت تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعاً دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاه‌ها اختلاف به‌وجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور به نفع دادگاه‌های عمومی حل شده است ، خروج این امر از صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف، هم از نظر طبیعت اختلاف و هم از منظر ماهیت و اصول حاکم بر حقوق کار فاقد توجیه مناسب است.

کلیدواژه‌ها


  1. رفیعی، احمد (۱۳۹۱)، حقوق کار، دفتر دوم: حل اختلاف کارگر و کارفرما در پرتو اصول دادرسی منصفانه، تهران، میزان.
  2. شاه حیدری‌پور، محمدعلی؛ افتاده، غلامحسین؛ کاکای افشار، حسین (۱۳۹۵)، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه، تهران، مرکز مطبوعات قوة قضاییه.
  3. شمس، عبدالله (۱۳۸۳)، آیین دادرسی مدنی، ج 1، چ ششم، تهران: دراک.
  4. ---------- (۱۳۸۸)، آیین دادرسی مدنی، ج 1، چ بیست‌ویکم، تهران: دراک.
  5. عراقی،‌ سید عزت‌الله (۱۳۹۵الف)، حقوق کار، ج 2، چ چهارم، تهران: سمت.
  6. ------------ (۱۳۹۵ب)، حقوق کار، ج 1، چ هفدهم، تهران: سمت.
  7. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸)، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  8. محسنی، حسن (۱۳۹۴الف)، آشنایی با مراجع قضایی فرانسه در امور مدنی، در: دکتر حسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فرانسه، با مقدمه‌هایی از دکتر مجید غمامی و پروفسور لوییک کادیه، ج 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  9.  ---------- (۱۳۹۴ب)، اجرای مؤثر رأی و آیین اجرای محکومیت مالی، با دیباچة دکتر محمد علی شاه حیدری‌پور، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  10. ------------- (۱۳۹۶)، «اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت»، فصلنامة مطالعات حقوق خصوصی، دورة ۴۷، ش ۳، پاییز.