مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه کارگر می‌تواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم ‌شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخیر در تأدیة دین یا محکومیت کارفرما در هیأت تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعاً دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاه‌ها اختلاف به‌وجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور به نفع دادگاه‌های عمومی حل شده است ، خروج این امر از صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف، هم از نظر طبیعت اختلاف و هم از منظر ماهیت و اصول حاکم بر حقوق کار فاقد توجیه مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REWARD OF FAILURE TO PAYMENT OF WAGE (SOME CRITICS ON SUPREME COURT UNIFICATION JUDGMENT NUMBER 757)

نویسنده [English]

 • Hassan Mohseni
Associate Professor of Private Law, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Although an employee can prosecute his employer for non-enforcement of its wage condemnation according to article 185 of Labor Law via choosing a penal sanction, but legislator have not foreseen an article in Labor Law about civil sanction of Late Payment Indemnity of wage or condemnation of it in Employee & Employer Conflict Resolution Commission and so this silence occurred conflict of judgments in our courts and consequently in our Supreme Court’s Chambers. Finally, Supreme Court by its Unification Judgment Number 757 held that adjudication about this kind of sanction under jurisdiction of Civil Tribunals. This claim is out of authority of that special Commission (EECRC). We believe that this Unification Judgment is consistent with the nature of Employee & Employer Conflict and so it cannot be properly justified by the Principles of Labor Law. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil Sanction
 • Duration of Employment Relation
 • Regular Payment
 • Cost of Errors
 1. رفیعی، احمد (۱۳۹۱)، حقوق کار، دفتر دوم: حل اختلاف کارگر و کارفرما در پرتو اصول دادرسی منصفانه، تهران، میزان.
 2. شاه حیدری‌پور، محمدعلی؛ افتاده، غلامحسین؛ کاکای افشار، حسین (۱۳۹۵)، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه، تهران، مرکز مطبوعات قوة قضاییه.
 3. شمس، عبدالله (۱۳۸۳)، آیین دادرسی مدنی، ج 1، چ ششم، تهران: دراک.
 4. ---------- (۱۳۸۸)، آیین دادرسی مدنی، ج 1، چ بیست‌ویکم، تهران: دراک.
 5. عراقی،‌ سید عزت‌الله (۱۳۹۵الف)، حقوق کار، ج 2، چ چهارم، تهران: سمت.
 6. ------------ (۱۳۹۵ب)، حقوق کار، ج 1، چ هفدهم، تهران: سمت.
 7. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸)، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
 8. محسنی، حسن (۱۳۹۴الف)، آشنایی با مراجع قضایی فرانسه در امور مدنی، در: دکتر حسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فرانسه، با مقدمه‌هایی از دکتر مجید غمامی و پروفسور لوییک کادیه، ج 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 9.  ---------- (۱۳۹۴ب)، اجرای مؤثر رأی و آیین اجرای محکومیت مالی، با دیباچة دکتر محمد علی شاه حیدری‌پور، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 10. ------------- (۱۳۹۶)، «اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت»، فصلنامة مطالعات حقوق خصوصی، دورة ۴۷، ش ۳، پاییز.