ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، ‏شیراز، ایران

2 استادیار گروه‏‎ ‎حقوق، دانشکدة حقوق، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

     هر دعوا به‌طور طبیعی دارای ارکانی است و رأی داوری نیز براساس دعوا صادر می‌شود. این واقعیت به‌طور طبیعی این پرسش را پیش می‌کشد که آیا ارکان دعوا باید در رأی داور منعکس شوند یا خیر. اگر بر این عقیده باشیم که ذکر ارکان دعوا ضروری است، پرسش دیگری پیش می‌آید در خصوص اینکه ارکان دعوا کدام‌اند. به همین ترتیب باید به این پرسش پاسخ گفت که ضمانت اجرای عدم بیان ارکان دعوا در رأی داوری چیست؟ در این پژوهش رأی داوری به‌مثابة آیینة دعوا دانسته شده و بر این اساس بیان ارکان دعوا در رأی داوری ضروری تشخیص داده شده است. با چنین فرضیه‌ای طبیعی است که برای عدم بیان ارکان دعوا در رأی داوری ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود. به‌نظر می‌رسد ضمانت اجرای عدم بیان ارکان دعوا (اصحاب، سبب و موضوع دعوا) حسب مورد می‌تواند ضمانت اجرای بطلان رأی داوری یا لزوم اصلاح رأی داوری را در پی داشته باشد. عدم ذکر اصحاب دعوا در صورت قابل اصلاح بودن رأی، نباید سبب ابطال یا عدم شناسایی آن شود. اما عدم ذکر موضوع دعوا بدین‌سبب که امکان نظارت قضایی و بررسی اعتبار امر قضاوت‌شده را برای دادگاه با دشواری مواجه می­سازد، خلاف نظم عمومی و از موارد ابطال رأی داوری است. عدم بیان سبب دعوا نیز چون منتج به غیر مستدل بودن رأی می‌شود، مخالف نظم عمومی و از موارد ابطال رأی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of mention the elements of ‎arbitration action in the award and its role in the ‎validity of the award

نویسندگان [English]

 • mostafaa shabani 1
 • Mostafa Mandegar 2
 • Mohsen Mohebi 3
 • reza zarei 4
1 Ph.D Student of Private Law, Islamic Azad, Shiraz, Iran.‎
2 Assistant Professor of Law, Islamic Azad Univwesity, Shiraz Branch, ‎Shiraz, Iran
3 Assistant Professor of Law, Islamic Azad Univwesity, Science and ‎Research Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Law, Islamic Azad Univwesity, Shiraz Branch, ‎Shiraz, Iran
چکیده [English]

Abstract
There has long been debate over the definition of litigation among lawyers. One of the objections to this attempt was that it was useless or ineffective when each one was defined from a different perspective. We are now dealing with judgments in the courts in which the judge's decision is based on the definition of litigation and should not think that defining and analyzing concepts is completely useless. Sometimes the arbitrator or the court has to identify the meaning of the lawsuit in order to determine the possibility of hearing the lawsuit. Another result of defining a lawsuit and identifying its constituent elements is the effect it can have on the content of the judgment. In the sense that in order to be able to call the arbitrator's writing "award", I need to know the elements of "litigation". In the following, we will see that it is very important to identify the arbitrator's writing as an "award" and also that there is a fundamental connection between the litigation and the verdict in terms of their essential components.
 
 
In the judicial and arbitration literature, the only issue that has been raised is what parts of the arbitration award are composed. We know that the arbitrator generally consists of three parts: introduction, cause of action, and direct meaning of text, but there is a more important question: What are the essential components of an arbitrator?
Because the arbitrator's award is based on a lawsuit, the issue must be viewed from the perspective of the essential components of the lawsuit. Accordingly, the concepts related to the elements of the lawsuit form the conceptual framework of the discussion.
To find the answer, the above question is submitted to several other questions: What are the elements of a lawsuit in arbitration? Should these elements be reflected in the arbitration award?
Generally, every arbitration has its elements therefore the arbitral award is also issued based on the arbitration elements. This fact raises the question of whether the elements of arbitration should be reflected in the award. If we believe that the citation of arbitration element is necessary, another question comes to mind, as to what are the elements of arbitration? The hypothesis of this research is "arbitration as a mirror of lawsuit", according to which the expression of the elements of litigation in the arbitration is considered necessary and a sanction is considered for not expressing the elements of litigation in the arbitration. The research method here is descriptive-analytical.
Accordingly, the question of what are the elements of arbitration should be answered. We believe that arbitrators have the liability to cite the elements of arbitration in the award. Consequently, the lack of element citation would lead to annulment or amendment of the award by an appeal. These elements are including parties, causes and the subject of the arbitration. Failure to mention the plaintiffs, if the award can be amended, should not lead to its annulment or non-recognition. However, not mentioning the subject of the arbitration is a case of annulment due to public order because the supervision on the already issued awards will be impossible for the court. Failure to cite the cause of the arbitration, as it results in the reasoning of the award, is also contrary to public order that result to the annulment of it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • ‎ Elements of arbitration action
 • Elements of arbitration award
 • Sanction
 • Public order
 • Award ‎validity .‎
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. امیر معزی، احمد (1392). داوری بازرگانی بین‌المللی، چ اول، تهران: دادگستر.
  2. امینی، عیسی؛ عباس منصوری (1397). «موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویة قضایی»، فصلنامة پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، ش 22. ص 35-9، http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.18447.

  1470  (5 مهر 1398).

  1. پوراستاد، مجید؛ اعظم ایمانیان (1390). «مالکیت خواهان بر دعوای مدنی»، فصلنامة علمی تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل»، ش 14، ص 74- 42  https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1213842/  (8 شهریور 1398).
  2. پیری، فرهاد (1398). راهنمای نگارش رأی داوری، ترجمه و تألیف، (با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)، چ اول، تهران: جنگل، جاودانه.
  3. حیاتی، علی‌عباس (1390). آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ اول، تهران: میزان.
  4. خدابخشی، عبدالله (1392). حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویة قضایی، چ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  5. خزاعی، حسین (1386). «رأی داوری در حقوق داخلی و تجارت بین‌الملل»، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 37، ش 3، ص 126-9720.1001.1.25885618.1386.37.3.11.5 DOI:
  6. زینالی، رسول (1394). دعوای ابطال رأی داوری در رویة دادگاه‌ها، تهران، چراغ دانش.
  7. شمس، عبدالله (1381). آیین دادرسی مدنی، ج 1، چ دوم، تهران: میزان.
  8. ---------- (1385). آیین دادرسی مدنی، ج 3، چ پنجم، تهران: دراک.
  9. ----------- (1393). «سبب: امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی»، مجلة تحقیقات حقوقی، ش 68، ص 24-1. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article 56145.html _ (6 شهریور 1398).
  10. صدرزاده افشار، سید محسن (1379). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ پنجم، تهران: ماجد.
  11. صفائی، حسین (1392). حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، چ چهارم، تهران: میزان.
  12. علیخانی، محمد (1397). «راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی»، مجلة پژوهش‌های حقوقی، ش 35، ص 285-263 https://jlr.sdil.ac.ir/article79345.html _ (9 آبان 1398).
  13. غمامی، مجید؛ سید محمد آذین (1388). «نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوی در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی»، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 39، ش 2. ص 282-257 20.1001.1.25885618.1388.39.2.11.7 DOI

     16. قاسمی، علی؛ ویکتور بارین چهار بخش (1390). «جایگاه اصل اعتبار امر قضاوت‌شده در حقوق بین­الملل»، فصلنامة دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 60 .ص150-127 http://ensani.ir/fa/article/311718 (11 آبان 1398).

  1. کاتوزیان، ناصر (1387). اثبات و دلیل اثبات، ج 1، چ پنجم، تهران: میزان.
  2. ---------- (1376). اعتبار امر قضاوت‌شده، چ پنجم، تهران: دادگستر.
  3. لیو، جولیان دی ام؛ لوکاس ای میستلیس؛ استفان، ام کرول (1391). داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، ترجمة دکتر محمد حبیبی مجنده، قم: دانشگاه مفید.
  4. متین دفتری، احمد (1391). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 2، چ چهارم، تهران: مجد.
  5. محسنی، حسن (1389). ادارة جریان دادرسی مدنی، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  6. نیازی، عباس (1390). «اعتبار امر قضاوت شده در رأی داور»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 55، ص 150-129 http://noo.rs/Rgs4z (2 آبان 1398).
  7. هرمزی، خیرالله (1392). «تغییر عناصر دعوی: شرحی بر مادة 98 قانون آیین دادرسی مدنی»، فصلنامة پژوهش حقوق خصوصی، دورة 1، ش 3، ص 33-9 magiran.com/p1261344 ( 25 آذر 1398).
  8. یوسف‌زاده، مرتضی (1392). آیین داوری، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  ب) خارجی

  1. Brozolo, Luca G. di Radicati, (2011). “Res Judicata and international arbitration awards”, ASA Special Series.
  2. Brunet, Edward, Richard E. Speidel, Jean R. Sternlight, Stephen J.Ware (2006). Arbitration Law in America (A Critical Assessment), First published, ambridge university press.
  3. Karyna, Loban (2009). The Extension of Arbitration to Third Parties, Central European University.
  4. Miller, Arthur R. (2013). Civil Procedure: Cases and Materials, 11th edition, Sweet & Maxwell.
  1. Redfern, Alan & Hunter, Martin (2004). Law and practice of international commercial arbitration, Fourth edition, Sweet and Maxwell.
  2. Robinson, Tyler (2008). The Supreme Court Considers the Extent of Federal Subject Matter Jurisdiction under the FAA, Sympson tacher & Bartlett LLP.
  3. Turner, Ray (2005). Arbitration Awards (A practical approach), Blackwell Publishing Ltd.
  4. Yu, Hong-Lin. (2008). "A Theoretical Overview of the Foundations of International Commercial Arbitration", Contemporary Asia Arbitration Journal.