نویسنده = عبدالهی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 193-205

مرتضی شهبازی نیا؛ محبوبه عبدالهی