نویسنده = سعید حبیبا
ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 185-201

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 131-150

سعید حبیبا؛ فرزانه شاکری


دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری