شماره جاری: دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 561-752