مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

    تروریسم یکی از شوم‌ترین پدیده‌هایی است که امروزه به صورت ناجوانمردانه مانند طاعونی زندگی اشخاص بی‌گناه را تهدید کرده و چهرۀ انسانیت را خدشه‌دار نموده است. پدیده‌ای که همواره بوده، اما امروزه چهرۀ خاصی یافته و شیوع آن زنگ هشداری برای جوامع است. برخورد با این پدیدۀ زشت اصولاً در حقوق‌های کیفری دنیا مطرح شده است. اما این پدیده عده‌ای را متحمل خسارات شدیدی کرده است که در فرانسه به «فراموش‌شدگان تروریسم» مشهور شده‌اند. امروزه این پدیده جای خود را در میان مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده و این پرسش مطرح شده است که چه شخصی باید این خسارات را جبران سازد که در این مقاله برای تعیین مسئول جبران چنین خساراتی با کمک حقوق فرانسه مطالبی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
- کتاب‌ها
1. ایزانلو، محسن، (1386)، شروط محدودکننده و ساقط‌کنندۀ مسئولیت در قراردادها، چ2، شرکت سهامی انتشار.
 2. بادینی، حسن، (1384)، فلسفۀ مسئولیت مدنی، چ1، شرکت سهامی انتشار.
3. زرگوش، مشتاق، (1392)، مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن، چ1، انتشارات جنگل.
4. غمامی، مجید، (1376)، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چ1، نشر دادگستر.
 
- مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها
5. احمدی، خلیل، (1394) مسئولیت دولت در بلایای طبیعی، پایان‌نامه برای اخذ درجۀ دکتری حقوق خصوصی. به راهنمایی دکتر حسن جعفری‌تبار. دانشگاه تهران. ش.3096 LP
6. ابوالحمد، عبدالحمید، (1371) مسئولیت مدنی دولت.مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی.چ 2 .انتشارات دانشگاه تهران.
7. جعفری‌تبار، حسن، (1394)، کاتوزیان و حقوق زیان، تحلیل نظریۀ مسئولیت مدنی و نگاه کاتوزیان به آن مندرج در کتاب بر منهج عدل، به سعی دکتر حسن جعفری تبار، چ 2، انتشارات دانشگاه تهران.
8. زرگوش، مشتاق، (1385- 1384)« مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت در حوادث غیر مترقبه؛ «تئوری دولت مدیون» دو فصل‌نامۀ حقوق عمومی و حقوق بشر. ش 2و3 .
 
ب) عربی
9. جصاص، ابی بکر احمدبن علی الرازی، (1415) احکام القران، ج2، چ1، بیروت، دارالکتب العلمیه.
10. حر عاملی، (1414) وسائل‌الشیعه، ج29، چ2، قم، مؤسسۀ آل البیت(ع) لاحیاء التراث.
11. سنهوری، عبدالرزاق احمد، (1998) الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 1، مجلد 2، چ 3، منشورات الحلبیه الحقوقیه.
12. کاشانی، ابوبکربن مسعود، (1409) بدایع الصنایع، ج7، چ1، پاکستان، مکتبه الحبیبیه.
13. کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، (1367)، الفروع من الکافی، ج 7، چ 3، دارالکتب الاسلامیه.
14. مصطفوی، سید کاظم، (1417)، مئة قائده فقهیه، چ3، موسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه.
 15. مغربی، نعمان بن محمد بن منصور بن احد بن حیون القمیمی المغربی، (1383)، دعائم الاسلام، ج2، چ1، دارالمعارف.
 
ج) فرانسوی
- Les ouvrages
16- Benabant .Alain. 2005 Droit civil .Les obligations. 10é.éd.librairie général de droit et de jurisprudence. Montchrestien.
17- Bllot –Léna ( Aurélie) 2008. La responsabilité civile en droit des affaires.Des régimes speciaux vers un droit commun.1é.éd.L.G.D.J. Lextenso éditions.
18- Carbillac.Remy.2008. Droit des obligations. 8é.éd.Dalloz.
19- Fabre-Magnan.(Muriel) .2007. Droit des obligations.Responsabilité civile et quasi-contrats.1é.éd. Presses universitaires de France.
20- Delebecque ( Philippe) Jerome pansier (Frederic) 2008. Droit des obligations. 4é.éd.LexisNexis.
21- Légier.Gérard. 2008. Droit civil.Les obligations.19é.éd.Dalloz.
22-Jeuland.Emmanuel.2009.Droit des obligations. é.éd.Montchrestien.Lextenso.Editions.
23-Le  Tourneau.Philippe. 2011.Droit de la responsabilité et des contrats. 8é.éd. Dalloz.2011.
24- Malinvaud.Philippe.2oo5.  Droit  des obligations.9é.éd.LexisNexis.Litec
25- Malaurie )Philippe( Aynés )Laurent  (2002. Obligations.Responsabilité délictuelle.11é.éd Edition cujas
26-Martini )philippe( Losfeld )karine(2000.Droit des obligations.1é.éd.librairie vuibert.
27- Poumaréde.matthieu. 2011.Droit des obligations. 1é.éd.Montchrestien. Lextensoéditions.
28- Toulet.Valérie. 2001.Droit civil. Obligations.Responsabilité civile. 1é.éd. Centre de publications universitaires.
29- Terré (François) Simler (Philippe) Lequette (Yves) 2005. Droit Civil. Les Obligations.9.é.éd .Dalloz.
30- Viney. Geneviève. 1995.Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité. 2é.éd. librairie générale de droit et de jurisprudence.
31- Viney. Genevieve. Jourdain. Patrice. 1998.Traité de Droit civil. Les conditions de la responsabilité civile. 2é. éd. Librairie générale de Droit et de Jurisprudence
32- Weill. Alex. Terré. François. 1975. Droit  civil. Les  obligations. 2é.éd. Dalloz.
33- Williatte_Pellitteri )Lina(2009. Contribution à lélaboration d’un droit civil des éléments  aléatoires dommageables.1é.éd.L.G.D.J lextenso edition
 
- Les articles
 
34- Barrois(Hervé) .2004." ASSURANCES TERRESTRES . Assurance contre les actes de terrorisme." JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances.
35- Chalus. Delphine. 2008. " La responsabilité de l'Etat du fait des mineurs délinquants". AJDA.
36- Deguergue. Maryse. 2000. "RESPONSABILIT DE LA PUISSANCE PUBLIQUE . - Causalité et imputabilité". Fasc.  370-60 .   JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances.
37- Desideri. Jean-Pierre. 2000."La précaution en droit privé". ecueil Dalloz.
38- Jourdain. Patrice. 2008." Le recours du commettant contre son préposé pourrait être fondé sur une faute dans l'exécution du contrat de travail". RTD Civ.
39- Lienhard. Claude. 1995.  "Pour un droit des catastrophes". Recueil Dalloz
40- Likillimba. Guy-Auguste. 2009. "Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements". RTD Com
41- Martin. Gilles J. 2005. "Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir? " AJDA.
42- Maugüé. Christine. Touvet. Laurent. 1993.  "Responsabilité de la puissance publique en matière hospitalière". AJDA.
43-Pignerol(Bernard) 2005." Responsabilité et socialisation du risque. "AJDA.
44- Radé.Christophe. 2008." Contrat de travail: l'obligation de sécurité de l'employeur plus forte que le pouvoir de direction " .Revue des contrats.  n° 4.
45- Renoux(Thierry S) Roux (André) 1993." Responsabilité de l'Etat et droits des  victimes d'actes de terrorisme". AJDA.
46- Rouyère. Aude. 2007. " Principe de précaution et  responsabilité civile des personnes publiques". Recueil Dalloz.
47- Slim. Hadi. 2004 "RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ". JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances. Fasc.  255-10. 
48- Terneyre. Philippe.Bon. Pierre. 1994. " La responsabilité de l'Etat en cas de faute commise par des établissements de transfusion sanguine (contamination d'hémophiles par le virus du Sida) ". Recueil Dalloz.
49- Vincent. François. 2010. "RESPONSABILIT DE LA PUISSANCE PUBLIQUE . Responsabilité sans faute". JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances. Fasc.  370-30.
50- Vincent. François. 2005. " RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .Préjudice reparable". JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances
. Fasc.  370-50.
51- Viney. Geneviève. 2007. " Principe de précaution et  responsabilité civile des personnes privées". Recueil Dalloz.