دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 183-408