دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 183-408