دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تیر 1388 
ماهیت حقوقی وصیت

عباسعلی عمید زنجانی؛ سهیل جدی؛ بشری کریمی