دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تابستان 1388 
9. ماهیت حقوقی وصیت

عباسعلی عمید زنجانی؛ سهیل جدی؛ بشری کریمی