تعداد مقالات: 767
-49. حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-16

محمد ابوعطا


-48. اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20

حمید ابهری


-46. جایگاه منافع در قاعده ی امانت

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-19

محمد مهدی الشریف


-45. تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-20

ربیعا اسکینی؛ فرامرز باقرآبادی


-44. اقامه دعوا علیه مال

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-20

محمد ابوعطا


-43. بررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

10.22059/jlq.2012.29813

ربیعا اسکینی؛ مهرداد مهربخش


-41. بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-20

10.22059/jlq.2012.29946

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حسین کاویار


-40. انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-19

10.22059/jlq.2013.31991

سید نصرالله ابراهیمی؛ محمدحسن صادقی مقدم؛ نرگس سراج


-38. «وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-16

10.22059/jlq.2013.35277

لعیا جنیدی؛ صادق شریعتی‏نسب


-36. روش‌های سنجش آماری خطر جرم

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-18

10.22059/jlq.2014.50102

محمد آشوری؛ حسن قاسمی مقدم


-34. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2015.54771


-33. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2015.54774


-32. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-5


-31. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-5

10.22059/jlq.2015.57363


-30. صفحات آغازین

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-5


-29. صفحات آغازین

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-5


-28. صفحات آغازین

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-5


-27. صفحات آغازین

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-5


-26. صفحات آغازین

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-5


-25. صفحات آغازین

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-5