اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emotaghiut.ac.ir

سردبیر

حسن بادینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hbadiniut.ac.ir

دبیر اجرایی

سحر صادقی

کارشناس پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawmagut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ربیعا اسکینی

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران

dreskiniinbox.com

منصور امینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

aminimansouryahoo.fr

نجاد علی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

حسن بادینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hbadiniut.ac.ir

حسن جعفری تبار

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hjtabarut.ac.ir

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

عبدالله شمس

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

shamsderakpub.com

مرتضی شهبازی نیا

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

dr.gh.hamedgmail.com

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

mehryar1381yahoo.com