درباره نشریه

 

  شناسنامه نشریه

 

    ju رتبه: علمی

   ju دوره انتشار: فصلنامه

   ju موضوع: حقوق خصوصی

    ju زبان اصلی: فارسی

    ju عنوان کوتاه نشریه: JLQ

    ju شاپا چاپی: 5618-2588

    ju شاپا الکترونیکی: 6622-2588

    ju اولین شماره منتشر شده:  1349

    ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

   ju سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

    ju سایت اختصاصی نشریه: https://jlq.ut.ac.ir

   ju پست الکترونیکی سردبیر: hbadini@ut.ac.ir

    ju پست الکترونیکی مدیر اجرایی: lawmag@ut.ac.ir

     

 «فصنامه مطالعات حقوق خصوصی» پیشتر به مدت 7 سال از بهار 1386 تا پایان بهار 1393، 25 شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد.

 به موجب مجوز شماره 3/18/211191 مورخ 1391/11/3 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، این نشریه دارای امتیاز علمی می باشد. 

مجله تخصصی "فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی" ، نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می­نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ یا به طور هم­زمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند.