درباره نشریه

 

  شناسنامه نشریه

 

     رتبه: علمی

      دوره انتشار: فصلنامه 

       موضوع: حقوق خصوصی

     زبان اصلی: فارسی 

     شاپا چاپی: 5618-2588

     شاپا الکترونیکی: 6622-2588

     اولین شماره منتشر شده:  1349

      صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

       سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

     سایت اختصاصی نشریه: https://jlq.ut.ac.ir

       پست الکترونیکی سردبیر:  makazemy@ut.ac.ir

     پست الکترونیکی مدیر اجرایی: lawmag@ut.ac.ir

     عنوان خلاصه استاندارد: Priva Law Stud

     زبان انتشار : فارسی با چکیدۀ انگلیسی

    نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی

    میانگین زمان داوری:  20 هفته

    درصد پذیرش مقالات: 21%

    ضریب تاثیر: 0.324

    وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات                 

   نوع داوری: دوسو کور

   هزینه داوری و چاپ مقاله: دارد

   این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزارایرانداک استفاده می‌شود.

  چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.

   نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

 

 «فصنامه مطالعات حقوق خصوصی» پیشتر به مدت 7 سال از بهار 1386 تا پایان بهار 1393، 25 شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد.

 به موجب مجوز شماره 3/18/211191 مورخ 1391/11/3 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، این نشریه دارای امتیاز علمی می باشد. 

مجله تخصصی "فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی" ، نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می­نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ یا به طور هم­زمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند.