نویسنده = حمید بهرامی احمدی
تعداد مقالات: 1
1. تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 59-73

حمید بهرامی احمدی