مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود

نویسندگان

چکیده

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فلسفی موافقان و مخالفان چنین دخالتی -که معمولاً با عنوان «پدرسالاری قانونی» شناخته می شود- چیست؟ در این مقاله پرسش‌هایی از این دست طرح شده و پاسخ های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شد که در مواردی محدود، مقرون به وجود شرایطی مانند آسیب وارد نشدن به کلیت اصل آزادی عمل فردی و ضرورتِ صیانت از نظم عمومی و اجتماعی می توان افراد را از ایراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر این، نتیجه‌گیری شد که در بسیاری از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، قاعده کیفری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمی‌شود بلکه به دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی هم که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران و جامعه وارد شود، توجیه‌پذیر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Wearing seat belt (safety belt) and safety helmet during a drive is enforceable by law and its violation may entail various penal sanctions in many countries. One of the most important subjects in philosophy (legal theories) of criminal law is how can we legally make people to do that? Is it possible to force others not to harm themselves? If the response is positive, in which cases and maters and to what extent is it permissible? What are the reasons proposed by the proponents and opponents of the legal paternalism? In this article, I try to discuss such questions in order to find proper answers. The outcome is that prohibition of behaviors causing harm to self may be premised just in limited cases with specific conditions and circumstances such as protecting the principle of autonomy and the necessity of protecting public order. I also conclude that penal enforcement of wearing seat belt (safety belt) and safety helmet can be justified not only by reference to the principle of legal paternalism but also by other liberty-limiting principles especially harm to others; because it may lead to harm to others rather than to the perpetrator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminalisation
  • Harm principle (harm to others)
  • Harm to self
  • legal morality.
  • legal paternalism